Saturday, 25 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...5
                     குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...5
                                                                                                             

                                                                        வேல் மயில் விருத்தம் 

                                                                       
                                                                          வேல் வகுப்பு 


முருகப்பெருமானின் வேல் பற்றிய மஹிமையை மிக அற்புதமாக விளக்குகிறார் அருளாளர் கோயம்புத்தூர் V .S .கிருஷ்ணன் . அவருக்கு நன்றிகள் பல.

அவரது வலைத்தளம் 

www.thiruppugazh.org

திருப்புகழ்.நம் குருஜி  மற்றும் பல ஆன்மீகம் பற்றி அறிய தகவல்கள் அடங்கிய இந்த வலைத்தளத்தை அன்பர்கள் கண்டு களித்து அனுபவிக்க வேண்டுகிறோம்.
                                                                 
                                                                            Vel Vel Muruga

                                                                          ஆனா அமுதே, அயில் வேல் அரசே,

                                                                          ஞானாகரனே, நவிலத் தகுமோ?

                                                                          யான் ஆகிய என்னை விழுங்கி, வெறும்

                                                                          தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே.


Muruga, the Lord of infinite grace, beauty, power and compassion is worshipped all over theworld. It is very rare to find a God so much loved, so much venerated and so much adored.


Wherever Muruga is worshipped, the Vel wielded by Muruga is also worshipped. Quiteoften, the importance given to Vel is much more than even the holder of the Vel.


Velayudha In the temple at Kadirkamam, Vel is the main deity. Here, a humble attempt is made to portray the benign qualities of Vel.

Soorapadman, the demon, was so powerful that even the trident (trisul) of Siva, the wheelweapon (Chakrayuda) of Vishnu or the Vajrayudha (weapon made of diamond) of Indiracould cause any harm to him. Endowed with this power, he started terrorizing Devas andtheir head Indira. Muruga has manifested to destroy this demon and all the negative traitshe symbolised and to establish truth and Dharma in this land. Mother Parvati, the consortof Lord Shiva, the embodiment of power (Sakti), who in her earlier Avatar destroyed thedemon Mahishasura, has given Muruga the lance (Vel) that would serve as the means tocarry out his mission. Muruga waged a fierce battle against the demon Soorapadman anddefeated him. Soorapadman realized the damage and hardship he caused to Devas just tosatisfy his ego, repented for it and surrendered before Velayudha. Muruga, the Lord full ofcompassion, pardoned him and accepted him as part of his transport (peacock) and ensign


The “I” represents the divinity within, the reflection of Muruga, revealed as the Self

(Atman), but the mind brings a false notion of ‘I”, commonly known as ego. The ego createsdifferences like ‘you’ and ‘mine’, generates attachment and aversions and distorts thevision. In fact, the ego becomes so powerful that it assumes itself as the subject anddominates all actions. The only power which can give us the real vision of our identity is Vel.

 When the devotee worships Vel, he becomes free from the clutches of ego, paving theway for Muruga to enter in the heart. In the Kandar Anubhuti passage mentioned above,


Arunagirinathar says: “Oh! Muruga, the wielder of Vel, you have seized my individuality and made me a part of your whole Self.”Apart from ego, the other obstacle the devotee faces is ‘karma vinai’, the consequences arising out of his past action. Even if the person pours out his heart in devotion, his ‘karmavinai’ does not leave him. However devoted a person is and whatever songs and mantra herecites and whichever temple he visits, he has no escape from the ‘karma vinai’ which

follows him like a shadow.

 Arunagirinthar has described the Vel as ‘Vinai Theerkkum KadirVel’, the lance which is powerful enough to ward off all karmas arising out of past action. In

his song rendered at Palani, Arunagirinathar describes Vel as the power which destroys alladverse effects of Karma. (“Theevinai Ellam Madiya Needu Thani Vel Vidum AadangalVela”).’Arumugam, Arumugam’). Just as the Vel liberated Indira from the clutches ofdemon Soorapadman, it would liberate the devotees from the world of illusion (maya),

The power of the Vel defies description. The term Vel is derived from the Tamil word

‘Velluthal’ which means winning over or attaining victory. What the term ‘victory’ exactlymeans? Victory is not amassing wealth or gaining position of power or attaining fame. Thereal victory is achieved when the concept of individuality is lost and the devotee becomes submerged in the experience of Muruga. He who has no attachment towards properties and relations can alone reach Muruga, the Lord who remains as a renounced saint atop the hill of Palani with a simple loin cloth. Therefore, the devotee who aspires for ‘real victory’ inlife should start worshipping Vel as his main avocation in life (Velai Vananguvathu Velai).

The Vel is not a mere weapon.
It is a symbol of knowledge. The Vel, known as Jnana Vel,radiates the light of knowledge. The Vel of Muruga is powerful enough to bring light wherethere is darkness and knowledge where there is ignorance. 


The formation of Vel has itssignificance.The lower part that runs deeper and lengthy shows the depth of knowledge.The wider portion at the centre represents the vastness of knowledge. Finally the pointededge of the Vel at the top denotes the sharpness of intellect. As one moves up and makes progress from ignorance, he reaches the state of jnana (knowledge) and then culminates into the point of sharpness, the state beyond knowledge and ignorance. (“ArivumAriyamayum Kadantha”..........song: “Gugayil Nava Nadha)

The Vel comes as a guardian. We always live in company with our dear and near ones.Wherever we go, we have the privilege of the company of our friends and relations. But there comes a time when we have to necessarily go without any company. It is while we walk through our final destination. The way to the corridors of death is very dark and fearsome. As one walks alone through this road, it is the Vel that accompanies him, on the right and left and gives guidance, light, hope and confidence. (Thanithu Vazhi NadakkamEna. Vel Vakuppu 3). He or she who chants the hymns of Vakuppu faithfully would become free from fear and attain the state of immortality.


There are many kinds of disease that adversely affect the function of the body and medical science is still engaged in finding remedy for the diseases in the body. A devotee went to Sri Ramana Maharshi and asked how he could keep his body free from diseases. Prompt camereply from Maharshi: “the body itself is a disease”. We keep dying and taking birth again,like waves that keep rising and subsiding in the ocean because we are obsessed with the body which always turns towards the world of Samsara (material life). The right aim of a devotee should therefore be not to have a disease, not to have a body, not to have deathand not to have a birth.


Arunagirinathar has prescribed us an ideal medicine by which we attain the shore of Tiruchendur and remain eternally at the Lotus Feet of Velayudha. In his
Vel Vakuppu he says: “Oh Lord, come as the boatman (guhan),help me to get over the tides caused by Maya (illusion), Anavam (ego) and Vinai (Karma), liberate me from the repeated cycle of life and death and reach me to your Lotus Feet.” (Thirai Kadalai Udaithu NiraiPunarkadithu Kudithudayum Udaipadaya Adaithuthira Niraithu Vilayadum....(Vel Vakuppu 3)


Arunagirinathar reiterates this prayer in many other longs like “Iravamal Piravamal”

(done from Avinasi) and “Piraviyana Jadamirangi” (done at Siruvai). In another song
rendered at Swami Malai, Arunagirinathar says: “Oh Lord, when that day would dawn whenyou would completely eliminate the root that causes repeated birth and death, withoutbreak, and show the way to your Lotus Feet?” (Idai vidathu Edutha Piravi Ver Aruthu IniyaThaal Alippathu Oru Naale....Song: Makara Kedhana).

Come, let us chant Thiruppugazh, hail the glory of Vel and attain the ultimate state of


happiness; the happiness that is real and eternal.


அருளாளர் புனே ஜானகி மாமி வேல் பற்றிய மஹிமையை விளக்குகிறார் அவருக்கு நன்றிகள் பல.


 முருகா சரணம்.          ஸ்ரீசைலத்திற்கு அருகே இருந்த, இருண்டு அடர்ந்த வனாந்தரங்களில் , பயணித்த பொழுதுதான், அருணகிரிநாதருக்கு, வேல்வகுப்பின் வித்து மனதில் விழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது.   - - "தனித்து வழி நடக்கும் எனது இடத்தும் , ஒருவலத்தும், இரு புறத்தும், மரு கடுத்து, இரவு பகல் துணையதாகும்,     திருத்தணியில் உதித் தருளும் ஒருத்தன், மலைவிருத்தன், என் உளத்தில் உறை கருத்தன், நடத்து குகன் வேலே " என்று, இந்தத் தனி வழிக்கும், அந்த இறுதித் தனி வழிக்கும் அவன் வேல்தான் துணை என்று உணர்த்துகிறார். 

வேலனும் , வேலும் வேறு வேறில்லை.  திருத்தணியில் உதித்தருளி, மலைகள் விரும்பிக் கோயில் கொண்டு, பக்தர் உளத்தில் நிறைந்து, மயில் நடத்தும் ,குகனுடைய வேலின் சிறப்புகள், அனந்தம் ; ஆனந்தம்.  - 1.வடிவத்தில், எழிலில் , வள்ளியின் விழிகளைப் போலி குக்கும் வேல்    2. அசுரர்கள் இந்திரன் காலில் பூட்டிய விலங்கை அறுத்த வேல். _3. மலைக்குகையைக் கூட இடித்து வழிகாட்டும் வேல்.    _4. அசுரர்கள் உடல்களைப் பேய் கணங்களுக்கு உணவாக்கிய வேல். - 5. தீய சக்திகளை அழித்துத், தேவர் முதல் மனிதர் வரைக் காக்கும் வேல்.  6. ஒளி வீச்சிலே, ரவியை, மதியை, அக்னியை, விஞ்சிடும் வேல். 7. அடியவர்களுக்குத் துன்பம் தருவோரின் குலத்தையே, வேரறுக்கும் வேல். 8. இறைவன், திருப்புகழைப் பாடுவோரைப் பகைவர், நெருங்கினால், அவர்களைத் தாக்கி அறத்தை நிலைநாட்டும் வேல்.     9.பக்தர்களை மரண பயத்திலிருந்து காக்கும் வேல். 10. சிவகணங்களை இறைவன் கை அசைத்து அழைக்கும் பொழுது தானும் வளைந்து அழைக்கும் அழகிய வேல்.  11. பக்தர்கள், தனி வழி நடக்கும் பொழுது, நாற்புறமும் சூழ்ந்து நின்று, இரவும், பகலும் துணையாய் இருக்கும் வேல். 12. குரூரமாய்த் தாக்கும் அசுரர்களைத் தான் தாக்கி , அவர் குடலை மாலையாக அணியும் வேல். 13. கடலைப் பிளந்து , உடைப்பை அடைத்து, கடல் நீர் குடித்து, அந்த இடத்தில் அவுணர் குருதி நிரப்பும் வேல்  (அதாவது, எவரும் செய்ய முடியாத செயல்களை ,எளிதாகச் செய்து முடிக்கும் வேல்) 14.மலைகளுக்குச் , சிறகு முளைத்துப் பறக்கிறதோ எனும் படி, அண்டம் அதிரப், பகை முடிக்கப் பாய்ந்து வரும் வேல். 15. போர்க்களத்தில் அவுணர்  தலை அறுத்து , அவர் அலறக் கதை முடிக்கும் வேல்.   வேல் ஒளஷதம், வேல் மந்திரம் , வேல் ஞானம்.  


                                                                           
                                                                                        பூஜை 


                                                                 

                                                                              அருள் வேண்டல் 

                                                                     
                                                                       அபிராமி அந்தாதி 


                                                                             

                                                                                முருகா சரணம்                                                                      

1 comment:

  1. மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ஐந்து ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஆள்கின்றது. ஆல் துயில் மால் மருகனின் வேல் மகிமையும் . விருத்தமும் , விளக்கமும் இடர்களைத் தூள் தூள் செய்கின்றன. மோஹனத்தில் அபிராமி அந்தாதி அருமை!

    ReplyDelete