Wednesday, 29 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...பாகேஸ்ரீ ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...1
                     குருமஹிமை ...இசை ...பாகேஸ்ரீ   ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...1


                                                                                      விருத்தம் 

                                                                       


                                                                                விருத்தமும் பாட்டும் 

                   

                                                      
                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=FgBlYFIyitQ


                                                                                 விருத்தமும் பாட்டும் 

                                                                                                      V                                                          
                                                                               பாட்டும் நிரவலும்  

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                         பாகேஸ்ரீராகம்தொடரும் 

                                                                              முருகா சரணம் 

Saturday, 25 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...5
                     குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...5
                                                                                                             

                                                                        வேல் மயில் விருத்தம் 

                                                                       
                                                                          வேல் வகுப்பு 


முருகப்பெருமானின் வேல் பற்றிய மஹிமையை மிக அற்புதமாக விளக்குகிறார் அருளாளர் கோயம்புத்தூர் V .S .கிருஷ்ணன் . அவருக்கு நன்றிகள் பல.

அவரது வலைத்தளம் 

www.thiruppugazh.org

திருப்புகழ்.நம் குருஜி  மற்றும் பல ஆன்மீகம் பற்றி அறிய தகவல்கள் அடங்கிய இந்த வலைத்தளத்தை அன்பர்கள் கண்டு களித்து அனுபவிக்க வேண்டுகிறோம்.
                                                                 
                                                                            Vel Vel Muruga

                                                                          ஆனா அமுதே, அயில் வேல் அரசே,

                                                                          ஞானாகரனே, நவிலத் தகுமோ?

                                                                          யான் ஆகிய என்னை விழுங்கி, வெறும்

                                                                          தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே.


Muruga, the Lord of infinite grace, beauty, power and compassion is worshipped all over theworld. It is very rare to find a God so much loved, so much venerated and so much adored.


Wherever Muruga is worshipped, the Vel wielded by Muruga is also worshipped. Quiteoften, the importance given to Vel is much more than even the holder of the Vel.


Velayudha In the temple at Kadirkamam, Vel is the main deity. Here, a humble attempt is made to portray the benign qualities of Vel.

Soorapadman, the demon, was so powerful that even the trident (trisul) of Siva, the wheelweapon (Chakrayuda) of Vishnu or the Vajrayudha (weapon made of diamond) of Indiracould cause any harm to him. Endowed with this power, he started terrorizing Devas andtheir head Indira. Muruga has manifested to destroy this demon and all the negative traitshe symbolised and to establish truth and Dharma in this land. Mother Parvati, the consortof Lord Shiva, the embodiment of power (Sakti), who in her earlier Avatar destroyed thedemon Mahishasura, has given Muruga the lance (Vel) that would serve as the means tocarry out his mission. Muruga waged a fierce battle against the demon Soorapadman anddefeated him. Soorapadman realized the damage and hardship he caused to Devas just tosatisfy his ego, repented for it and surrendered before Velayudha. Muruga, the Lord full ofcompassion, pardoned him and accepted him as part of his transport (peacock) and ensign


The “I” represents the divinity within, the reflection of Muruga, revealed as the Self

(Atman), but the mind brings a false notion of ‘I”, commonly known as ego. The ego createsdifferences like ‘you’ and ‘mine’, generates attachment and aversions and distorts thevision. In fact, the ego becomes so powerful that it assumes itself as the subject anddominates all actions. The only power which can give us the real vision of our identity is Vel.

 When the devotee worships Vel, he becomes free from the clutches of ego, paving theway for Muruga to enter in the heart. In the Kandar Anubhuti passage mentioned above,


Arunagirinathar says: “Oh! Muruga, the wielder of Vel, you have seized my individuality and made me a part of your whole Self.”Apart from ego, the other obstacle the devotee faces is ‘karma vinai’, the consequences arising out of his past action. Even if the person pours out his heart in devotion, his ‘karmavinai’ does not leave him. However devoted a person is and whatever songs and mantra herecites and whichever temple he visits, he has no escape from the ‘karma vinai’ which

follows him like a shadow.

 Arunagirinthar has described the Vel as ‘Vinai Theerkkum KadirVel’, the lance which is powerful enough to ward off all karmas arising out of past action. In

his song rendered at Palani, Arunagirinathar describes Vel as the power which destroys alladverse effects of Karma. (“Theevinai Ellam Madiya Needu Thani Vel Vidum AadangalVela”).’Arumugam, Arumugam’). Just as the Vel liberated Indira from the clutches ofdemon Soorapadman, it would liberate the devotees from the world of illusion (maya),

The power of the Vel defies description. The term Vel is derived from the Tamil word

‘Velluthal’ which means winning over or attaining victory. What the term ‘victory’ exactlymeans? Victory is not amassing wealth or gaining position of power or attaining fame. Thereal victory is achieved when the concept of individuality is lost and the devotee becomes submerged in the experience of Muruga. He who has no attachment towards properties and relations can alone reach Muruga, the Lord who remains as a renounced saint atop the hill of Palani with a simple loin cloth. Therefore, the devotee who aspires for ‘real victory’ inlife should start worshipping Vel as his main avocation in life (Velai Vananguvathu Velai).

The Vel is not a mere weapon.
It is a symbol of knowledge. The Vel, known as Jnana Vel,radiates the light of knowledge. The Vel of Muruga is powerful enough to bring light wherethere is darkness and knowledge where there is ignorance. 


The formation of Vel has itssignificance.The lower part that runs deeper and lengthy shows the depth of knowledge.The wider portion at the centre represents the vastness of knowledge. Finally the pointededge of the Vel at the top denotes the sharpness of intellect. As one moves up and makes progress from ignorance, he reaches the state of jnana (knowledge) and then culminates into the point of sharpness, the state beyond knowledge and ignorance. (“ArivumAriyamayum Kadantha”..........song: “Gugayil Nava Nadha)

The Vel comes as a guardian. We always live in company with our dear and near ones.Wherever we go, we have the privilege of the company of our friends and relations. But there comes a time when we have to necessarily go without any company. It is while we walk through our final destination. The way to the corridors of death is very dark and fearsome. As one walks alone through this road, it is the Vel that accompanies him, on the right and left and gives guidance, light, hope and confidence. (Thanithu Vazhi NadakkamEna. Vel Vakuppu 3). He or she who chants the hymns of Vakuppu faithfully would become free from fear and attain the state of immortality.


There are many kinds of disease that adversely affect the function of the body and medical science is still engaged in finding remedy for the diseases in the body. A devotee went to Sri Ramana Maharshi and asked how he could keep his body free from diseases. Prompt camereply from Maharshi: “the body itself is a disease”. We keep dying and taking birth again,like waves that keep rising and subsiding in the ocean because we are obsessed with the body which always turns towards the world of Samsara (material life). The right aim of a devotee should therefore be not to have a disease, not to have a body, not to have deathand not to have a birth.


Arunagirinathar has prescribed us an ideal medicine by which we attain the shore of Tiruchendur and remain eternally at the Lotus Feet of Velayudha. In his
Vel Vakuppu he says: “Oh Lord, come as the boatman (guhan),help me to get over the tides caused by Maya (illusion), Anavam (ego) and Vinai (Karma), liberate me from the repeated cycle of life and death and reach me to your Lotus Feet.” (Thirai Kadalai Udaithu NiraiPunarkadithu Kudithudayum Udaipadaya Adaithuthira Niraithu Vilayadum....(Vel Vakuppu 3)


Arunagirinathar reiterates this prayer in many other longs like “Iravamal Piravamal”

(done from Avinasi) and “Piraviyana Jadamirangi” (done at Siruvai). In another song
rendered at Swami Malai, Arunagirinathar says: “Oh Lord, when that day would dawn whenyou would completely eliminate the root that causes repeated birth and death, withoutbreak, and show the way to your Lotus Feet?” (Idai vidathu Edutha Piravi Ver Aruthu IniyaThaal Alippathu Oru Naale....Song: Makara Kedhana).

Come, let us chant Thiruppugazh, hail the glory of Vel and attain the ultimate state of


happiness; the happiness that is real and eternal.


அருளாளர் புனே ஜானகி மாமி வேல் பற்றிய மஹிமையை விளக்குகிறார் அவருக்கு நன்றிகள் பல.


 முருகா சரணம்.          ஸ்ரீசைலத்திற்கு அருகே இருந்த, இருண்டு அடர்ந்த வனாந்தரங்களில் , பயணித்த பொழுதுதான், அருணகிரிநாதருக்கு, வேல்வகுப்பின் வித்து மனதில் விழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது.   - - "தனித்து வழி நடக்கும் எனது இடத்தும் , ஒருவலத்தும், இரு புறத்தும், மரு கடுத்து, இரவு பகல் துணையதாகும்,     திருத்தணியில் உதித் தருளும் ஒருத்தன், மலைவிருத்தன், என் உளத்தில் உறை கருத்தன், நடத்து குகன் வேலே " என்று, இந்தத் தனி வழிக்கும், அந்த இறுதித் தனி வழிக்கும் அவன் வேல்தான் துணை என்று உணர்த்துகிறார். 

வேலனும் , வேலும் வேறு வேறில்லை.  திருத்தணியில் உதித்தருளி, மலைகள் விரும்பிக் கோயில் கொண்டு, பக்தர் உளத்தில் நிறைந்து, மயில் நடத்தும் ,குகனுடைய வேலின் சிறப்புகள், அனந்தம் ; ஆனந்தம்.  - 1.வடிவத்தில், எழிலில் , வள்ளியின் விழிகளைப் போலி குக்கும் வேல்    2. அசுரர்கள் இந்திரன் காலில் பூட்டிய விலங்கை அறுத்த வேல். _3. மலைக்குகையைக் கூட இடித்து வழிகாட்டும் வேல்.    _4. அசுரர்கள் உடல்களைப் பேய் கணங்களுக்கு உணவாக்கிய வேல். - 5. தீய சக்திகளை அழித்துத், தேவர் முதல் மனிதர் வரைக் காக்கும் வேல்.  6. ஒளி வீச்சிலே, ரவியை, மதியை, அக்னியை, விஞ்சிடும் வேல். 7. அடியவர்களுக்குத் துன்பம் தருவோரின் குலத்தையே, வேரறுக்கும் வேல். 8. இறைவன், திருப்புகழைப் பாடுவோரைப் பகைவர், நெருங்கினால், அவர்களைத் தாக்கி அறத்தை நிலைநாட்டும் வேல்.     9.பக்தர்களை மரண பயத்திலிருந்து காக்கும் வேல். 10. சிவகணங்களை இறைவன் கை அசைத்து அழைக்கும் பொழுது தானும் வளைந்து அழைக்கும் அழகிய வேல்.  11. பக்தர்கள், தனி வழி நடக்கும் பொழுது, நாற்புறமும் சூழ்ந்து நின்று, இரவும், பகலும் துணையாய் இருக்கும் வேல். 12. குரூரமாய்த் தாக்கும் அசுரர்களைத் தான் தாக்கி , அவர் குடலை மாலையாக அணியும் வேல். 13. கடலைப் பிளந்து , உடைப்பை அடைத்து, கடல் நீர் குடித்து, அந்த இடத்தில் அவுணர் குருதி நிரப்பும் வேல்  (அதாவது, எவரும் செய்ய முடியாத செயல்களை ,எளிதாகச் செய்து முடிக்கும் வேல்) 14.மலைகளுக்குச் , சிறகு முளைத்துப் பறக்கிறதோ எனும் படி, அண்டம் அதிரப், பகை முடிக்கப் பாய்ந்து வரும் வேல். 15. போர்க்களத்தில் அவுணர்  தலை அறுத்து , அவர் அலறக் கதை முடிக்கும் வேல்.   வேல் ஒளஷதம், வேல் மந்திரம் , வேல் ஞானம்.  


                                                                           
                                                                                        பூஜை 


                                                                 

                                                                              அருள் வேண்டல் 

                                                                     
                                                                       அபிராமி அந்தாதி 


                                                                             

                                                                                முருகா சரணம்                                                                      

Wednesday, 22 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...4                                   குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...4                  "அனைவரும் மருண்ட" என்று தொடங்கும் திருச்செந்தூர் பாடல்


                                                                           

                        "பூத கலாதிகள் கொண்டு "  என்று தொடங்கும் பொதுப் பாடல்

                                                                                                           
                                       "அணிசெவ்வியார் " என்று தொடங்கும் பொது பாடல்

                                                              வட திருமுல்லைவாயில் திருத்தலம்

                                                                            http://temple.dinamalar.com/New.php?id=15


                                                                                                               
                                                   "கற்ற கபடோடு "   என்று தொடங்கும் பாடல்
                                                                           இரத்னகிரி திருத்தலம்  

                                                                    http://temple.dinamalar.com/New.php?id=177   

                                                 

                                                                                                                                                               


                                                           "ஐயமுறு நோயும் " என்று தொடங்கும்  பாடல்

                                                                            வள்ளிமலை திருத்தலம்

                                                                          http://murugan.org/centers/vallimalai.htm

                                                                          http://murugan.org/centers/vallimalai.htm

                   

                                                          "ஜெனித்திடும் " என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                                             கும்பகோணம் திருத்தலம்                                                                                                          

                                                                       மோஹன ராகம்  தொடரும் 

                                                                                          முருகா சரணம்                                                                                                       

Monday, 20 June 2016

கண்ணீர் அஞ்சலி                                                                           கண்ணீர் அஞ்சலி

                                                                                                 நம் இதய தெய்வம் குருஜியின் தமையனாரும்,
திருப்புகழ் அன்பர்களின் மும்பை பகுதியின் நிறுவனருமான 
அமரர்  சுப்ரமணிய ஐயரின் துணைவியும்,மும்பை ராஜி மாமி,கமலுமாமி ,மணி சார் முதலியவர்களின் தாயாருமான ராம லக்ஷ்மி அம்மையார் நேற்று இரவு நம் முருகப்பெருமானின் பாத கமலங்களை சென்றடை ந்தார் என்பதை மிக்க துக்கத்துடன் அறிவிக்க வேண்டிய கடமையில் உள்ளோம்.அன்னார் 92 வயது வரை பெரு  வாழ்வு வாழ்ந்தார் 

அமரர் சுப்ரமணிய ஐயரின்  பெரு  முயற்சியாலும் கடுமையான உழைப்பினாலும் உருவானதுதான்  நம் அமைப்பு என்பது நாம் அறிந்ததே . அவருக்கு எல்லா வகையிலும் பக்க பலமாக இருந்து செயலாற்றிய அம்மையாரின் தெய்வீக பணி அளவிட முடியாதது.

இவற்றையெல்லாம் விட நாம்  மேன்மையாகவும் , உன்னதமாகவும், புனிதாகவும் கருதுவது ,இந்த தெய்வீகப்பணி தொடர தம் குடும்ப வாரிசுகளை முழுமையாக அர்ப்பணித்ததுதான்.

 ராம லக்ஷ்மி அம்மையார் சமீப  காலம் வரை தன் தள்ளாத  வயதிலும் தவறாமல்  எல்லா  வழிபாடுகளிலும் கலந்துகொண்டது  அன்பர்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி  அளித்து வந்தது. வழிபாடுகளுக்கு வரும் அன்பர்கள் அம்மையாரை வணங்கி அவரது ஆசிகளைப் பெற்ற பின்னரே அமருவார்கள். 

மாதுங்காவில்அவர் இல்லம்முருகப் பெருமானின்சன்னதியாகவே  உணரப்படுகிறது.அதுவே நம் மும்பை அமைப்பின் அலுவலகமாக செயல் படுவது பெருமைக்குரிய விஷயம்.

மாதுங்காவுக்கு வரும் அன்பர்கள் முதலில்அங்கு சென்று முருகனையும் அம்மையாரையும் வணங்கி விட்டுத்தான் மற்ற அலுவல்களில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

முருகப்பெருமானின் சன்னதியாக திகழும் அவரது இல்லத்தில் இன்றளவும் திருப்புகழ் வகுப்பு தொடந்து நடை பெற்று வருகிறது.

திருப்புகழ் அன்பர்கள் இயக்கத்திற்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து நம் பெருமானின் பாத கமலங்களை சென்றடை ந்துள்ள அம்மையாருக்கு திருப்புகழ் அன்பர்கள் நம் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக செயல்படுவதும்,தம் குடும்ப பரிவாரங்களை அதற்காக ஈடுபடுத்தி உன்னத நிலையை அடைவதுதான் அம்மையாருக்கு செலுத்தம் பொருத்தமான அஞ்சலியாகும் .

அவர் குடும்பத்தினரின் துயரத்தில்  நாமும் பங்கு கொள்வோம் 

அன்னாரின் நினைவாக ஒரு பழைய புகைப்படம் 

                                                                                                                 

                                                                                                        முருகா சரணம் 
                                                                                           

Friday, 17 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...3                           குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...3

                                                  "தவர்வாள் தோமர " என்று தொடங்கும் பாடல்

                                                                         திருவோத்தூர் திருத்தலம்

                    இத்தலம் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 19 கி.மீ.தொலைவில் உள்ளது.

                      மற்ற விபரங்களுக்கு


                      http://temple.dinamalar.com/New.php?id=519                                                                                                             

                                                     "அகரமுமாகி "என்று தொடங்கும் பாடல்

                                                                   பழமுதிர்சோலை திருத்தலம்

தல மகிமையைப்பற்றி அருளாளர் புனே ஜானகி மாமி  அளித்துள்ளார் .நன்றிகள் பல.


முருகா சரணம்.         அறுபடைவீடுகளில் ஒன்றான, திருமலிவான ,பழமுதிர் சோலைக்கு -- அதாவது, செல்வ வளம் கொழிக்கும் பழமுதிர் சோலைக்கு  வருகிறார், அருணகிரிநாதர். அந்த கங்கையே, காங்கேயனைக் காண வந்தாளோ எனும் படி, ஊற்றெடுத்துப் பொங்கும் நூபுர கங்கை. சரவண தீர்த்தத்தில் நீராடி, திருநீறு பூசி, முருகனை வழிபடும் அடியார் கூட்டம். பார்த்துப், பார்த்துப், பாடிப் பாடி பரவசமாகிறார் அருணகிரியார்           " அகரமுமாகி ... ... வருவோனே"         _அகரம் தமிழுக்கு முதற்சொல்.முருகா, அதுபோல் நீ பொருள்களுக்கெல்லாம், முதன்மையானவன். விண்ணோருக்கும், மண்ணின் மாந்தருக்கும் தலைவன் .எல்லோருக்கும் மேம்பட்டவன். உள்ளத்தினுள்ளே" நான் " என்று ஒளிர்கின்ற ஆன்மாவாய் இருப்பவன்.படைத்துக் , காத்து, அழிக்கும் மும்மூர்த்திகளின் ஒரே உருவமாய் வந்தவன். அவர் களுக்கும் மேலான பரம்பொருள் நீ தான். பூவுலகாய், ப்ரபஞ்சமாய் விரிந்தவன் நீ. இனிமையnன என் இறைவா என. முருகன் என்ற ஸ்வ பத்தில் இருக்கும் பர  தத்துவத்தை, விளக்குகிறார்            சீலமுள தாயர், என்று தொடங்கும் பாடலில், "சீலமுள தாயர், தந்தை ........ தேடினது போக ........ அன்பு புரிவாயே"            __ நல்ல குலம், நல்ல பெற்றோர், குணவதியான மனைவி, மக்கள் செல்வம், வீடு வாசல், சொத்து சுகம் இனவதான் நிரந்தரம் என நம்பினேன். செல்வத்தின் இறுமாப்பில் தீய வழி சென்ற பொழுது நிரந்தரம் என நினைத்த எல்லாம் கை விட்டுப் போயின. கடையனாய் வீழ்ந்து பட்டேன். உன் பாதம் சரணம் என வந்தேன். மயில் மிசை வந்து என்         வினைகள் அழிப்பாய் வேலவா என வேண்டுகிறார். தன் வாழ்க்கையைப் பாடமாக எடுத்துக் கொன்டு எல்லோரும் நல்வழி நடக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தும் பாடல். காரணமாக வந்து என்ற பாடல் -                "காரணமதாக வந்து புவி மேலே ...... ஆரமுதமான தந்தி மணவாளா ".                _ முந்தை வினைகளின் காரணமாக, மீள முடியாத, பிறப்பு - இறப்புச் சுழற்சியில் சிக்கித் தவிக்கிறேன் இதிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும். மரணமில்லா, நிலை வேண்டும். அந்த வீடு பேறான நற்கதியை நீ தான் தர முடியும். அதற்கு நீ என்னுளே, ஞான நடம் புரிய வேண்டும். முக்திக்கு வழிகாட்டும், அமுதம் போன்ற, தெய்வானையின் மணவாளா, ஆறு முகா, சரணம், என்ற உயர்ந்த வேண்டுதல். சோலைமலை மேவி நின்ற பெருமாளே சரணம் .                         


                                                                         

                                                  "கலைமேவு ஞான " என்று தொடங்கும் பாடல்


                                                                                   மதுரை திருத்தலம் 

                                                                             

                                                            "சூழும் வினை "  என்று தொடங்கும் பாடல்

                                                                                 வேதாரண்யம் திருத்தலம்

                                                                                 தலம் பற்றிய தகவலுக்கு 
                                                              http://temple.dinamalar.com/New.php?id=515

                                                                               
                                                           "மருவுமஞ்சு "  என்று தொடங்கும் பாடல்
                                                                             விரிஞ்சிபுரம் திருத்தலம் 

                                                                                  தல மகிமைக்கு 

                                                                    http://temple.dinamalar.com/New.php?id=828                                                                                                                                                                   
                                                     "முத்துத்தெறிக்க "  என்று தொடங்கும் பாடல்

                                                                                திருத்தணிகை திருத்தலம்

                                                                         
                                                                          மோகன ராகம் தொடரும் 

                                                                                     முருகா சரணம்                                  

Tuesday, 14 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...1குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...2

 வயலுரைப்பற்றி மேலும் தகவல்கள் 


"முருகா சரணம்..          தாயை நோக்கி ஓடிவரும் கன்றினைப் போல் வயலூர் முருகனைத் தேடி வருகிறார் அருணகிரியார். அடிக்கடி அவர் கனவில் வந்து அழைத்தவன் அல்லவா ? அங்குள்ள சக்தி தீர்த்தத்தில் நீராடுகிறார்.தரிசனம் தந்த தயாளன் அவரைப் பொய்யா கணபதி சன்னிதிக்கு அனுப்பி வைக்கிறான். கணபதியின் முன் நிற்கிரார். ஐங்கரன் அருட் பார்வை அவர் மேல் படுகிறது.        - _ "அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கண மணமருளிய "கணபதி அல்லவா? அக்கணமே, நினைத்தவுடன், பாடல் புனையும் ஆசுகவி யாக அருணகிரியாரை மாற்றுகிறார், வித்தைகள், கற்றுத் தரும் அந்த வித்தகன் . துள்ளி வருகின்றன பாடல்கள் ."கைத்தல நிறை கனி"  " பக்கரை விசித்ரமணி", "உம்பர் தரு  தேனு மணி " , " நினது திருவடி" என்று தொடங்கும் பாடல்களால் விநாயகனைப், பரவசத்துடன் துதிக்கிறார்...               "பக்கரை விசித்ரமணி ...... மறவேனே".  அழகிய மயில், விரிந்து விகசிக்கும் கடப்ப மாலை, சக்திவேல், சேவல் கொடி, கந்தனின் காக்கும் திருவடிகள். திண்ணிய புயங்கள், செய்ப்பதி என்னும் வயலூர் , இவற்றை எல்லாம் வைத்துத் திருப்புகழ், பாடல்கள், ஆயிரமாயிரம் புனைய அருள் புரிந்து விட்ட ஜேஷ்ட ராஜனாம் விநாயகனைப் பாடி அகம் மகிழ்கிறார்.       வயலூர் முருகன் சன்னிதியில், கண் குளிர, இதயம் குளிர தரிசனம். ஆடுகிறார், பாடுகிறார். "என்னால் பிறக்கவும் " என்று தொடங்கும் அருமையான பாடல் பிறக்கிறது.               _ " என்னால் பிறக்கவும் ...... தந்த கோவே "  பிறப்பும், இறப்பும், இந்திரிய இயக்கங்களும், இன்ப துன்பங்கள் அனுபவிப்பதும், அவற்றில் சலிப்படைந்து தள்ளுவதும், சிந்தனைகளும், செயல்பாடுகளும் என் கைவசம் இல்லை. எனக்கு அவற்றின் மேல் எந்த உரிமையும் இல்லை. இயக்குபவன் நீ.            நீ இல்லை என்றால் நான் வெறும் ஜடம். கல்லிலிருந்து, நார் உரிப்பது போல், என்னிடமிருந்து, பக்தி உணர்வு பாடலாய் வெளிவரச் செய்த, என்,வயற்பதி மன்னா, வள்ளி நாயகா சரணம், என அந்த சக்தி தீர்த்தம் போல், நெஞ்சம் தெளிய, விழிகள் குளமாகப் பாடுகிறார் அருணகிரியார்..

அருளாளர் புனே ஜானகி மாமியின் விளக்க உரையை அளித்தவர் அருளாளர் புனே தாரிணி கணேஷ்  .       

தலத்தைப்பற்றிய மற்ற தகவலுக்கு 


http://temple.dinamalar.com/New.php?id=723

                                                                                    மற்ற பாடல்கள் 

                              "கரிய பெரிய " என்று தொடங்கும் பழனி திருத்தலப்பாடல் 

                                                                             

                            "கடாவினி "   என்று தொடங்கும்  சுவாமி மலை    பாடல்                                                                                                      


                                                                                 

               "காணாத தூர "  என்று தொடங்கும் திருஅருணை  திருத்தலப்பாடல் 

                                                                                                                                                                       
                          "அவகுண "  என்று தொடங்கும் சிதம்பரம்  திருத்தலப்பாடல் 
                                      

                                                                 

                                                    "அணிசெவ்வியார் " என்று தொடங்கும்  பாடல் 

                                                 வடதிருமுல்லை வாயில்  திருத்தலம் தகவலுக்கு 


                                                        http://temple.dinamalar.com/New.php?id=15
                                                                                                                                                                 
                                               "தோரண கனக  " என்று தொடங்கும் பொதுப்பாடல் 

                                                                                                         
                            "பகலிரவினில்"   என்று தொடங்கும் திருச்சிராப்பள்ளி பாடல்  

                                                                                                            

                                 மோகன ராகம் தொடரும் 

                                                                                     முருகா சரணம்                                                                                                              

Friday, 10 June 2016

குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகம்


குருமஹிமை ...இசை ...மோகன ராகப்பாடல்கள் பகுதி ...1

                                                                                        வினாயகர் துதி


                                                   பக்கரை விசித்ரமணி " என்று தொடங்கும் பாடல்

                                                               வயலூர் திருத்தலம் (செய்ப்பதி )


எவருமே ‘கைத்தல” பாடல்தான் முதல் பாட்டு எனக் கருதினாலும் ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவது என்னவென்றால் ‘பக்கர விசித்திரமணி”தான் அவர் பாடிய முதல் பாடல் என்று.

“எனது மயிலையும், வேலையும், மாலை அணிந்த தோள்களையும், தெய்வ யானையையும் வள்ளிநாயகியையும், சதங்கை அணிந்த திருவடிகளையும் வைத்துப் பாடு” என்ற கந்தனின் ஆணைப்படி மயில், வேல், மலர்மாலை, சேவல், தெய்வயானை, வள்ளி, திருவடிகளை வைத்து முதல் பாடலை கணபதி துதியாக அமைத்து அதிலேயே,
முருகனுடைய மயில் - பக்கரை விசித்ர மணி பொற்கலனை இட்ட நடை  பட்சி எனும் உக்ர துரகம்,
மலர்மாலை - நீபப் பக்குவ மலர்த் தொடை
வேல் - அக் குவடு பட்டு ஒழிய பட்டு உருவ விட்டு அருள் கை வடிவேல்
சேவல் - திக்கு அது மதிக்க வரும் குக்குடம்
முருகனுடைய திருவடி - ரக்க்ஷ தரு சிற்றடி
பன்னிரு தோள் - முற்றிய பன்னிரு தோள்
முருகனுடைய திருப்பதி - செய்ப்பதி வைத்து உயர் திருப்புகழ்  விருப்பமொடு செப்பு என எனக்கு அருள்கை மறவேனே 
என ‘பக்கரை விசித்திரமணி’ பாடலை வயலுரில் உள்ள பொய்யா கணபதி முன் பாடினார். முருகன் குறிப்பிட்ட அனைத்தையுமே அமைத்துப் பாடிவிட்டார். தாம் பாடுவது திருப்புகழ் என்று பெயரையும் குறிப்பிட்டுவிட்டார். அவர் இந்த அமைப்பில் பாடிய பதினாறாயிரம் பாடல்களும் திருப்புகழ் என்ற பெயரைப் பெற்றன. இதில் இன்னொரு விசேஷமும் உண்டு. விநாயகப் பெருமானுக்கு உகந்த நைவேத்தியங்களையெல்லாம் வரிசையாகப் பட்டியல் போட்டிருக்கிறார்.

இக்கு, அவரை, நற்கனிகள், சர்க்கரை, பருப்பு, நெய், எள்பொரி, அவல், இளநீர், தேன் (வண்டெச்சில்) பயறு, அப்பவகை, பச்சரிசி பிட்டு, வெள்ளரிப்பழம், இடியப்பம் வகையறா, தனிமூலம் மிக்க அடிசில், கடலை.....
இந்தப் பாடலை அருணகிரிநாதர் பாடியபோது விநாயகர் அதில் மிகவும் லயித்துப்போய், ரசித்து தலையை அசைத்துக் கேட்டாராம். திருப்புகழ் நூலுக்கு அதிகாரபூர்வமாகப் பாடப்பட்ட முதற்பாடல் வயலூர் விநாயகரைத் துதித்து முருகனின் சிறப்பம்சங்களை அமைத்து முருகன் ஆணையிட்டது போலப் பாடிய 'பக்கரை விசித்ரமணி' திருப்புகழ் பாடல்தான். அந்த பாடலில்தான் கணபதியை ‘வித்தக மருப்புடைய பெருமாளே! என் விளித்து 'உயர் திருப்புகழ் விருப்பமொடு செப்பென எனக்கு அருள்கை மறவேனே’ என்கிறார் எதை கூற அருள் வேண்டுகிறார்? “திருப்புகழை”. ஓப்புதல் அளித்தவர் யார்? அந்த பொய்யா கணபதி. அதனால் அருணகிரியின் பாடல்களுக்குத் ‘திருப்புகழ்’ என்ற பெயர் அளித்தது வயலூர்ப் பொய்யா கணபதியேதான்!  

-    சாந்தா & சுந்தரரஜன்

அருளாளர்களுக்கு நன்றிகள் பலப்பல 

                                                                              பொய்யா கணபதி 
                                                  (தட்சிணா மூர்த்தி ,ஆதிநாதர்,ஆதிநாயகி அம்மையுடன் )                                                                                                   பாடல்

                                                                விருத்தம்........பாடல்.........நிரவல் 
                                                                   


                                                                   

"


                                                                                 

                               


                                                                                                                                                                   


                                                                               

                                                                         மும்பை குரு பாலு சார்                                                                


https://www.youtube.com/watch?v=aMgGuW1iWqs  

மோகன ராகம் தொடரும் 

முருகா சரணம்