Sunday, 21 June 2015  திருப்புகழ்  வழிபாடு புத்தகத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பாடங்கள் 

                                                    (476 முதல் 503 வரை )

                                                         சுவாமிமலை திருத்தலம் 


                                 வரிசை எண்  4 புத்தக வரிசை எண்  100 


                ராகம்  .....பந்துவராளி........ அங்க  தாளம் .....      2  2  1 1/2
                                                    5 1/2

¸¾¢ÃÅ¦É ØóÐ Ä¡× ¾¢¨ºÂÇ× ¸ñÎ §Á¡Ð
     ¸¼ÄÇ× ¸ñÎ Á¡Â ...... ÁÕÇ¡§Ä

¸½À½Ò Âí¸ Ã¡ƒý ÓÊÂÇ× ¸ñÎ ¾¡û¸û
     ¸Å¢ÉÈ¿ ¼óÐ §¾Ôõ ...... Ũ¸§Â§À¡ö

þ¾Á¢¾Á¢ ¦¾ýÚ ¿¡Ù ÁÕ¸Õ¸¢ ÕóÐ ÜÎ
     Á¢¼Á¢¼Á¢ ¦¾ýÚ §º¡÷× ...... À¨¼Â¡§¾

þ¨º¦Â¡ÎÒ ¸Æó¾ §À¡Ð ¿ØÅ¢Âôà ºñ¼÷ Å¡º
     Ä¢Ã×À¸ø ¦ºýÚ Å¡Ê ...... ÔÆø§Å§É¡

ÁиÃÁ¢ ¨¼óÐ §Åâ ¾Õ¿ÈÅ ÓñÎ â¸
     ÁÄ÷ÅÇ¿¢ ¨Èó¾ À¡¨Ç ...... ÁÄ姼

Ũ¸Å¨¸¦Â Øó¾ º¡Á ž¢Á¨ÈÅ¢ ÂóÐ À¡¼
     Á¾¢¿¢Æ

«¨¼¦Å¡ÎÄ ¸í¸û Â¡× Ó¾Å¢¿¢¨Ä ¸ñ¼ À¡¨Å
Ä¢ ÎïÍ Å¡Á¢ ...... Á¨ÄÅ¡ú§Å

«¾¢ÃÅÕ ºñ¼ Å¡Ô ¦ÅÉÅÕ¸ Õí¸ Ä¡À
     «½¢Á¢øÅ¢ ÕõÀ¢ §ÂÚ ...... Á¢¨Ç§Â¡§É

     «ÕûÒ¾øÅ «ñ¼ áƒ÷ ...... ¦ÀÕÁ¡§Ç.

                                      ¦º¡ø Å¢Çì¸õ 

¸¾¢ÃÅý ±ØóÐ ¯Ä¡× ¾¢¨º «Ç× ¸ñÎ §Á¡Ð ¸¼ø
«Ç× ¸ñÎ Á¡Â ÁÕÇ¡§Ä
 ... 


ÝâÂý ¯¾¢òÐî ¦ºøÖõ±ø¨Ä «Ç¨Åî ¦ºýÚ ¸ñÎõ, §Á¡Ðõ «¨Ä¸¨Ç ¯¨¼Â¸¼Ä¢ý ±ø¨Ä «Ç¨Åô §À¡öì ¸ñÎõ, ¯Ä¸ Á¡¨Â ±ýÛõÁÂì¸ò¾¡ø,

¸½ À½ ÒÂí¸ Ã¡ƒý ÓÊ «Ç× ¸ñÎ ¾¡û¸û ¸Å¢ý
«È ¿¼óÐ §¾Ôõ Ũ¸§Â §À¡ö
 ... 


Üð¼Á¡É À¼í¸¨Ç¯¨¼Â À¡õÒ «ÃºÉ¡¸¢Â ¬¾¢§º„É¢ý ±ø¨Ä «Ç¨Åô§À¡öì ¸ñÎõ, ¸¡ø¸û ±í¦¸íÌõ «¨ÄóÐ ±ý «ÆÌ Ì¨Ä¿¼óÐ §¾ÔÁ¡Ú «í¸í§¸ ¦ºýÚ,


þ¾õ þ¾õ ±ýÚ ¿¡Ù(õ) ÁÕ¸ «Õ¸¢ÕóÐ ÜÎõ þ¼õ
þ¼õ þÐ ±ýÚ §º¡÷× À¨¼Â¡§¾
 ..


 þÐ ¿øÄ þ¼õ ±ýÚ±ñ½¢ §Ä¡À¢¸Ù¨¼Â ºÁ£Àò¾¢ø «Ï¸§º÷óÐ, þо¡ýºÃ¢Â¡É þ¼õ ±ýÚ ±ñ½¢ ÁÉò ¾Ç÷ ¦¸¡ûÇ¡Áø,


þ¨º¦Â¡Î Ò¸úó¾ §À¡Ð ¿ØŢ ôúñ¼÷ Å¡ºø þÃ×
À¸ø ¦ºýÚ Å¡Ê ¯Æø§Å§É¡
 ... 


þ¨ºô À¡ðÎì¸Ç¡Öõ¯¨Ã¡Öõ Ò¸úóÐ ¿¢ýÈ §À¡Ð, «ó¾ þ¼ò¨¾ Å¢ðÎ ¦ÅÇ¢§Â¿Ø×õ ¦Àâ À¢ÃÓ¸÷¸Ç¢ý Å£ðÎ Å¡ºÄ¢ø þÃ×õ À¸Öõ ¦ºýÚ¿¡ý Å¡Êò ¾¢Ã¢ÂÄ¡§Á¡?


Áиà Á¢¨¼óÐ §Åâ ¾Õ ¿ÈÅõ ¯ñΠ⸠ÁÄ÷ ÅÇ
¿¢¨Èó¾ À¡¨Ç ÁÄ姼
 ... 


Åñθû ¿¢¨ÈóÐ Å¡º¨É Å£Íõ
§¾¨É ¯ñÎ, ¸Ó¸ ÁÃò¾¢ø âÅ¢ý ÅÇôÀõ ¯ûÇ À¡¨Ç
ÁÄ÷¸Ç¢ý þ¨¼§Â


Ũ¸ Ũ¸ ±Øó¾ º¡Á «¾¢ Á¨È Å¢ÂóÐ À¡¼ ..


 þÉõþÉÁ¡¸ ±ØóÐ º¡Áõ ±ýÛõ º¢Èó¾ §Å¾ò¨¾ Å¢Âì¸ò¾ì¸
ӨȢø À¡¼,


Á¾¢ ¿¢Æø þÎõ ÍÅ¡Á¢ Á¨Ä Å¡ú§Å ...


 ºó¾¢ÃÉ¢ý¾ñ¨Á¨Âò ¾Õõ ÍÅ¡Á¢Á¨Ä¡¸¢Â ¾¢Õ§Åøò¾¢ø Å¡Øõ¦ºøŧÁ,


«¾¢Ã ÅÕ ºñ¼ Å¡Ô ±É ÅÕ ¸Õõ ¸Ä¡À «½¢ Á¢ø
Å¢ÕõÀ¢ ²Úõ þ¨Ç§Â¡§É
 ...


¯Ä¸õ ±øÄ¡õ ¾¢÷ ¦¸¡ûÇţ͸¢ýÈ ¦ÀÕí¸¡üÚ ±ýÚ ¦º¡øÖõÀÊ¡¸ ÅÕ¸¢ýÈ, ¿£Ä¿¢Èí¦¸¡ñ¼ §¾¡¨¸¨Â ¯¨¼Â, «Æ¸¡É Á¢Ģø Å¢ÕõÀ¢
²Úõ þ¨ÇÂŧÉ,


«¨¼¦Å¡Î ¯Ä¸í¸û ¡×õ ¯¾Å¢ ¿¢¨Ä ¸ñ¼ À¡¨Å
«Õû Ò¾øÅ «ñ¼ áƒ÷ ¦ÀÕÁ¡§Ç. ...

 Ó¨È¡¸ ±øÄ¡¯Ä¸í¸¨ÇÔõ À¨¼òÐ, «Åü¨È ¿¢¨Äò¾¢Õì¸î ¦ºö¾ À¡÷ž¢§¾Å¢ «ÕǢ Á¸§É, §¾Å÷¸Ç¢ý ¦ÀÕÁ¡§Ç.


                             குருஜியின் குரலில்  ஒரு விருத்தம்                            குருஜியுடன் இணைந்து  அன்பர்கள்  பாடியுள்ள  பாடல்

      முருகா சரணம்               

1 comment:

  1. குருஜியின் விருத்தத்துடன் பாந்தமான பந்துவராளி நொந்த உள்ளங்களுக்கு மருந்து!

    ReplyDelete