Thursday, 2 May 2013

"VAIKASI VISAKAM CELEBRATION" FRIDAY 24th MAY 2013


“þý¦º¡ø Å¢º¡¸¡ ìÕÀ¡¸Ã

வழக்கம்போல் வைகாசி விசாகம் 24.05.2013 அன்று காலை 8.00 மணி அளவில் சுப்ரமணிய சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனையுடன் தொடங்கி சுப்ரமண்ய புஜங்கம் பாராயணம் முடிந்தபின், திருப்புகழ் இசை வழிபாடு நடைபெறும். அன்பர்கள் முன்னதாகவே வந்து அர்ச்சனையிலும் கலந்துகொள்ள வேண்டுகின்றோம்.


ÀõÀà §Á§À¡Ä ¬ÊÂ

     ºí¸¡¢ §Å¾¡Ç ¿¡Â¸¢
          Àí¸Â º£À¡¾ áÒ¡¢ ...... ¸ÃÝÄ¢ 

Àí¸Á¢ Ä¡¿£Ä¢ §Á¡ÊÀ
     Âí¸¡¢ Á¡¸¡Ç¢ §Â¡¸¢É¢
          ÀñÎÍ Ã¡À¡É Ýæɡ ...... ¦¼¾¢÷§À¡÷¸ñ 
¦¼õÒ¾ø Å¡Å¡Æ¢ Å¡Æ¢¦Â

     ÛõÀÊ Å£È¡É §Åø¾Ã...

¯õÀ÷¸û ŠÅ¡Á¢¿ §Á¡¿Á
     ±õ¦ÀÕ Á¡§É¿ §Á¡¿Á
          ´ñ¦¼¡Ê §Á¡¸¡¿ §Á¡¿Á ...... ±É¿¡Ùõ 

¯ýÒ¸ §ÆÀ¡Ê ¿¡É¢É¢
     «ýÒ¼ É¡º¡Ã ⨺¦ºö
          Ðöó¾¢¼ Å£½¡ûÀ ¼¡¾Õû ...... Ò¡¢Å¡§Â 

þý¦º¡øÅ¢ º¡¸¡ìÕ À¡¸Ã
     ¦ºó¾¢Ä¢ø Å¡úÅ¡¸¢ §ÂÂÊ
          ¦ÂýÈ¨É Â£§¼È Å¡úÅÕû ...... ¦ÀÕÁ¡§Ç. 


"அழைப்பிதழ்"


No comments:

Post a Comment